Xây dựng Forum với React và GraphQL (P3)

📅February 22, 2019

Hello mọi người! Tiếp tục với series xây dựng forum bằng GraphQL, React, Apollo và Prisma.

Các bạn có thể xem phần trước ở đây. Ở phần này, mình sẽ tạo một số Mutation cơ bản như CREATE, UPDATE và DELETE cho GraphQL API.

Định nghĩa Mutation

Cũng giống như Query mình đã nói ở phần trước. Đối với Mutation chúng ta vẫn cần định nghĩa cho nó trong typeDefs .

Trong src/index.js:

const typeDefs = `
 type Query {
  info: String!
 }
 
 type Mutation {
  createNewPost(title: String!, content: String!): Post!
 }
 
 type Post {
  id: ID!
  title: String!
  content: String!
 }
 
`

Ở đây đơn giản là mình tạo 1 MutationcreateNewPost và schema Post. createNewPost mutation sẽ nhận 2 params titlecontent (required) và dữ liệu trả về sau khi create Post chính là 1 object có kiểu dữ liệu là Post.

Khởi tạo resolver Function

Sau khi đã định nghĩa Mutation, chúng ta sẽ khởi tạo resolver cho Mutation trên.

Trong src/index.js

// 1
let posts = [
 {
  id: 'post1',
  title: 'Part3: Single Mutation GraphQL API',
  content: 'Simple create mutation for GraphQL ...',
 },
]

// 2
let postId = posts.length + 1

const resolvers = {
 Query: {
  info: () => 'Building forum with GraphQL and React',
  posts: () => posts,
 },
 // 3
 Mutation: {
  createNewPost: (parent, args) => {
   const newPost = {
    id: `post${postId++}`,
    title: args.title,
    content: args.content,
   }

   posts.push(newPost)
   return newPost
  },
 },
}
 • posts: Ở đây vì chưa có Database nên mình tạm thời khởi tạo dữ liệu mẫu. Về khởi tạo Database, mình sẽ giới thiệu ở phần sau. Mục tiệu của phần này là hiểu được cách Mutation hoạt động (vậy là đủ rồi :D).
 • postId: Tạo dynamic post ID dựa vào length của posts
 • Mutation: Là một object bao gồm tất cả những thao tác cập nhật hoặc thay đổi dữ liệu (CREATE, UPDATE, DELETE)
 • createNewPost: Mutation để tạo mới Post (lưu ý cách đặt tên: Tên function trong này phải trùng với tên Mutation trong schema mà chúng ta đã khởi tạo ở trên. Không là khi chạy sẽ báo lỗi.

  type Mutation {
  createNewPost(title: String!, content: String!): Post!
  }

  Function createNewPost khởi tạo Post sau đó trả về chính newPost vừa tạo.

Testing Mutation

Khởi động lại server, save change sau đó run command bên dưới. Trong root folder:

node src/index.js

Truy cập vào http://localhost:4000, gửi Mutation bằng Playground.

mutation {
 createNewPost(
  title: "How to learn GraphQL"
  content: "Learing Graphql by watching the video"
 ) {
  id
 }
}

Server response:

{
 "data": {
  "createNewPost": {
   "id": "post2"
  }
 }
}

Với mỗi mutation chúng ta gửi, postId sẽ tự động tăng lên, post2, post3, … Để kiểm tra mutation chúng ta vừa tạo có thực sự hoạt động hay công, chúng ta sẽ gửi query lấy tất cả các posts

Update, Delete Mutation

Tương tự với Create thì chúng ta cũng có thể Update hoặc Delete với Mutation.

Trước khi khởi tạo Mutation cho Update và Delete thì mình muốn refactor lại một chút. Hiện tại typeDefs của chúng ta đang phình ra khá to nên mình muốn move object này ra một file riêng có định dạng là schema.graphql

Tại root folder, chạy command:

touch src/schema.graphql

Copy toàn bộ code trong object typeDefs vào file schema.graphql mới vừa tạo và khởi tạo thêm 2 Mutation mới là updatePostdeletePost. Tiếp theo mọi người hãy xoá biến typeDefs đi.

Khi này file schema.graphql của chúng ta sẽ như sau:

type Query {
 info: String!

 # Fetch all posts
 posts: [Post!]!
}

type Mutation {
 # Create new post
 createNewPost(title: String!, content: String!): Post!

 # Update post
 updatePost(id: ID!, title: String, content: String): Post

 # Delete post
 deletePost(id: ID!): Post
}

# Define post schema
type Post {
 id: ID!
 title: String!
 content: String!
}

Điều tuyệt vời của GraphQLServertypeDefs có thể là string hoặc tham chiếu đến 1 file khác :)

Quay trởi lại index.js, chúng ta tham chiếu file schema.graphql vừa tạo trong object server:

const server = new GraphQLServer({
 typeDefs: './src/schema.graphql',
 resolvers,
})

Chúng ta đã có Update, Delete Mutation definition, tiếp theo là khởi tạo resolver cho nó:

Trong index.js, add thêm 2 function này vào resolvers object

updatePost: (parent, args) => {
 // find the index post by id
 const currentIndex = posts.findIndex(post => post.id === args.id);

 // updated object (mutate way)
 posts[currentIndex].title = args.title;
 posts[currentIndex].content = args.content;

 return posts[currentIndex];
},

deletePost: (parent, args) => {
 // find the index post by id
 const currentIndex = posts.findIndex(post => post.id === args.id);

 // delete post
 const postDeleted = posts[currentIndex];
 posts.splice(currentIndex, 1);

 // return post just created.
 return postDeleted;
}

Restart lại server sau đó test thử trong Playground

Tổng kết

Vậy là ở phần này chúng ta đã cùng nhau tạo một số Mutation cơ bản cho GraphQL API. Ở phần tiếp theo, mình sẽ design, thiết kế DB và liên kết chúng với Prisma server.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài !

Happy Coding!!


Hey. I'm Thuan.
I write anything to help others.