Photo by Filiberto Santillán on Unsplash

Tất tần tật về State bạn cần biết trong React

📅August 21, 2019

# State overview

Khi làm việc với React, có 2 concept được coi là xương sống của thư viện này. Bên cạnh những Component, Life Cycle Hook. Đó là stateprops.

State tồn tại trong Component một cách private. Mỗi Component tự quản lý state của chính nó, không chỉ sẻ state với các Component khác.

State được khởi tạo thông qua hàm constructor() trong Component.

class Component extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = {   count: 0,  } }
}

# Updating state

Important: Chỉ có thể gán giá trị trực tiếp cho state (this.state = …) ở Component constructor. Còn lại tất cả những nơi khác, phải sử dụng hàm setState.

Hàm setState() nhận giá trị đầu vào là một Object. Thay đổi chúng sau đó merged với current state hiện tại.

Mặc dù chúng ta vẫn có thể thay đổi state bằng cách viết trực tiếp. Nhưng làm cách này, khi giá trị thay đổi, Component sẽ không tự re-render. Và quan trọng hơn, giá trị state sẽ không nhất quán.

// Wrong
this.state.count = 2

// Correct
this.setState({ count: 2 })

# SetState is asynchronous

alt text

React Docs: State Updates May Be Asynchronous. React may batch multiple setState() calls into a single update for performance.

Vì một vài lý do về batch update performance, state không được thay đổi ngay tức khắc sau khi hàm setState() được gọi. Vâng, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể call setState() ở dòng đầu tiên và hi vọng nó thay đổi ở dòng tiếp theo :v.

// assuming this.state.name = ''
this.setState({ name: 'Thuan' })

console.log(this.state.name) // Noooooooope :)

React sẽ gộp tất cả những hàm setState() sau đó gọi 1 lần duy nhất, để tránh việc render lại không cần thiết, làm tăng performance của app.

// assuming this.state.count === 0
this.setState({ count: this.state.count + 1 })
this.setState({ count: this.state.count + 2 })
// this.state.count === 2, not 3

Ở ví dụ trên, chúng ta đều hi vọng rằng lần setState đầu tiên, count sẽ mang giá trị 1. Tiếp theo ở lần setState() thứ hai, count sẽ mang giá trị 3. Nhưng setState() là asynchronous, do đó những hàm setState() được gọi sau cùng sẽ overwrite lên hàm setState() trước đó.

# SetState accepts a function as its parameter

Ngoài cách truyền vào 1 Object, chúng ta có thể truyền 1 function vào hàm setState(), function này nhận vào 2 tham số là prevStateprevProps tại thời điểm các thay đổi được cập nhật. Điều này đảm bảo rằng giá trị được update cuối cùng luôn dựa trên previous state.

// assuming this.state.count === 0
this.setState((prevState, props) => ({ count: prevState.count + 1 }))
this.setState((prevState, props) => ({ count: prevState.count + 2 }))
// this.state.count === 3

Important: Luôn luôn sử dụng cú pháp này khi update state dựa trên giá trị của state trước đó (previous state)

# SetState accepts a callback

Hàm setState nhận vào 2 tham số, updatercallback. Tham số thứ hai, callback sẽ được thực thi ngay sau khi state được update.

// assuming this.state.name = ''
this.setState(
 {
  name: 'Thuan',
 },
 () => console.log(this.state.name)
)

# Common mistakes

Một trong những sai lầm kinh điển khi sử dụng Component state là việc init giá trị khởi tạo của state dựa trên props trong hàm constructor.

Example:

class Component extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = { count: this.props.count }
 }

 render() {
  return <div>The count is: {this.state.count}</div>
 }
}

Nếu parent Component render:

<Component count={10} />

Khi đó trong hàm render của Component sẽ hiển thị “The count is 10”. Nhưng nếu parent thay đổi thành:

<Component count={20} />

Thì trong Component vẫn sẽ hiển thị “The count is 10” do React Component không tự destroy và recreate, constructor() chỉ được init 1 lần duy nhất. Để giải quyết vấn đề này chúng ta nên quan sát những thay đổi của props và sau đó update lại sử dụng life cycle hook componentWillReceiveProps.

class Component extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = { count: this.props.count }
 }
 componentWillReceiveProps(nextProps) {  if (nextProps.count !== this.props.count) {   this.setState({ count: nextProps.count })  } } render() {
  return <div>The count is: {this.state.count}</div>
 }
}

Ở những phiên bản trong tương lai, life cycle componentWillReceiveProps sẽ bị loại bỏ và thay vào đó là getDerivedStateFromProps.

// Return giá trị state sẽ bị thay đổi khi prop thay đổi
static getDerivedStateFromProps(nextProps, prevState){
  if (nextProps.count !== prevState.count){
   return { count: nextProps.count };
 }
 else return null;
}

// set lại state
componentDidUpdate(prevProps, prevState) {
 if (prevState.count !== this.state.count) {
   this.setState({count: prevProps.count});
 }
}

Hey. I'm Thuan.
I write anything to help others.